Μέσα από ένα ολοκληρωμένο φάσμα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών αναγνωρίζουμε τις ανάγκες σας και προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις, τις οποίες είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε άμεσα και αποτελεσματικά. Στην εποχή μας, η οποία μεταβάλλεται με ταχύτατους ρυθμούς, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες αποκτούν εξαιρετική σπουδαιότητα για την επιτυχή ολοκλήρωση και αποτελεσματική εφαρμογή των επιχειρηματικών και επιχειρησιακών στρατηγικών. Στόχος της εταιρίας δεν αποτελεί απλά και μόνο η εφαρμογή μιας επιχειρηματικής απόφασης ή στρατηγικής αλλά, η εκλογίκευση των προβληματισμών των πελατών μας, η καταγραφή των πραγματικών τους αναγκών και η ένταξή τους στα καλύτερα…
(τακτικός φορολογικός έλεγχος, προσωρινός φορολογικός έλεγχος, προληπτικός φορολογικός έλεγχος, εσωτερικός έλεγχος, κλπ.)
Νομική υποστήριξη σε συνεργασία με διακεκριμένα κι εξειδικευμένα δικηγορικά γραφεία σε θέματα: • Διοικητικού Δικαίου (προσφυγές κατά του Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικών Ταμείων, Δήμων κλπ.) • Εμπορικού Δικαίου, Α.Ε. και Ε.Π.Ε. • Μεταβιβάσεων ακινήτων (πωλήσεις, δωρεές, γονικές παροχές, κληρονομιές) • Μισθωτικών διαφορών • Εθνικού κτηματολογίου • Εργατικών ασφαλιστικών διαφορών • Παρέχουμε άμεση ενημέρωση - πληροφόρηση για όλες της αλλαγές στο φορολογικό, εργατικό και ασφαλιστικό δίκαιο και τον εμπορικό νόμο
• Υπολογισμός μισθοδοσίας και Μηχανογραφημένη τήρηση μισθοδοσίας • Απογραφή – έναρξη εργασιών, σε Ασφαλιστικά Ταμεία • Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών – Υποβολή Α.Π.Δ. • Πίνακες Προσωπικού Επιθεώρησης Εργασίας • Υπολογισμός και κατάθεση φακέλου για απονομή σύνταξης, όλων των φορέων ασφάλισης
• Συστάσεις - Μεταβολές - Διαλύσεις κάθε μορφής εταιρειών • Μετατροπές -Συγχωνεύσεις κλπ Επιχειρήσεων • Πλήρης κάλυψη σε φορολογικές αρχές με αυτοπρόσωπη παρουσία • Σύνταξη δηλώσεων Εθνικού Κτηματολογίου
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την οργάνωση - μηχανοργάνωση και αναδιοργάνωση λογιστηρίων εταιρειών κάθε μορφής • ’Υπεύθυνη τήρηση και ενημέρωση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών (β΄ και γ΄ κατηγορίας) • Επίβλεψη και Έλεγχος λογιστικών βιβλίων κάθε κατηγορίας • Μηνιαία - Τριμηνιαία - Εξαμηνιαία κλπ ενημέρωση (μέσω αναφορών - report) για την χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησής σας • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού κλπ) • Σύνταξη δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων, Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., Φ.Μ.Α.Π., Ε.Τ.ΑΚ., Ε9 κλπ.