Δωρεές – Κληρονομιές – Γονικές Παροχές

Δωρεές – Κληρονομιές – Γονικές Παροχές
03 Ιαν
2017
• Συστάσεις - Μεταβολές - Διαλύσεις κάθε μορφής εταιρειών • Μετατροπές -Συγχωνεύσεις κλπ Επιχειρήσεων • Πλήρης κάλυψη σε φορολογικές αρχές με αυτοπρόσωπη παρουσία • Σύνταξη δηλώσεων Εθνικού Κτηματολογίου