Λογιστικά – Φορολογικά

Λογιστικά – Φορολογικά
03 Ιαν
2017
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την οργάνωση - μηχανοργάνωση και αναδιοργάνωση λογιστηρίων εταιρειών κάθε μορφής • ’Υπεύθυνη τήρηση και ενημέρωση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών (β΄ και γ΄ κατηγορίας) • Επίβλεψη και Έλεγχος λογιστικών βιβλίων κάθε κατηγορίας • Μηνιαία - Τριμηνιαία - Εξαμηνιαία κλπ ενημέρωση (μέσω αναφορών - report) για την χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησής σας • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού κλπ) • Σύνταξη δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων, Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., Φ.Μ.Α.Π., Ε.Τ.ΑΚ., Ε9 κλπ.